De werkkostenregeling en de ondernemingsraad (OR)

De werkkostenregeling vervangt een groot aantal regelingen rondom vergoeden en verstrekken. Voor veel van deze regelingen had de ondernemingsraad inspraak over de invoering, uitvoering en de randvoorwaarden. Maar aangezien de werkkostenregeling 2021 het een wettelijk verplichte regeling is, heeft de ondernemingsraad logischerwijs hier geen zeggenschap over. Hoe zit het dan met de verschillende regelingen die straks gebundeld onder de werkkostenregeling vallen? Heeft de ondernemingsraad hier nog iets over te zeggen?

Op grond van artikel 27 WOR heeft de OR wettelijk gezien hier geen inspraak meer in. Maar natuurlijk betekent dit niet dat de OR volledig zonder mogelijkheden zit. Artikel 27 geeft namelijk een overzicht van de onderwerpen waarover de OR instemmingsrecht heeft, één van deze onderwerpen is bijvoorbeeld het beloningssysteem. En hoewel de werkkostenregeling zelf verplicht wordt ingevoerd, staat het de werkgever natuurlijk vrij om de regeling invulling te geven. En juist over die invulling heeft de OR wél wat te zeggen!

Hierbij moet gezegd worden dat het niet langer een wettelijke verplichting is, maar zodra de werkgever de OR in het verleden heeft betrokken in een beslissing over een bepaald beloningssysteem, spreekt het voor zich dat de OR ook onder de werkkostenregeling wordt betrokken. Mocht een werkgever op basis van de werkkostenregeling bepaalde vergoedingen of verstrekkingen laten vervallen, dan heeft de ondernemingsraad hier uiteraard instemmingsrecht.

Voorts blijft natuurlijk het Overlegrecht (art. 23), het Informatierecht (art. 31) en het Zorgrecht (art. 28) gewoon bestaan. En natuurlijk mogen op basis van artikel 23 ook voorstellen worden gedaan. Concluderend kunnen we dus zeggen dat, hoewel de ondernemingsraad geen invloed heeft op de invoering van de werkkostenregeling, er voldoende ruimte is om invloed uit te oefenen op de invulling van de werkkostenregeling!