Nog te schrijven over, info samenvatten tot eigen artikel (dit is gejat).

 

B. Vrijwillige brandweer
Leden van de vrijwillige brandweer kennen een jaarvergoeding en daarnaast een uurvergoeding
voor
• oefeningen en cursussen e.d.
• brandbestrijding en hulpverlening en
• langdurige aanwezigheid.
Deze vergoedingen kennen op dit moment, met uitzondering van enkele functies, een
belastingvrije voet van € 136 per jaar en € 2,- per activiteit. Dat is geregeld in het Besluit van 20
februari 20091
.

Nieuw besluit
Per 1 januari 2011 wordt het genoemde besluit vervangen door een nieuw besluit (Besluit
Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen van 29 november 2010,
nr. DGB2010/5419M).
In dit nieuwe besluit staat een “tweesporenbeleid”. Het kent namelijk regels voor de fiscale
behandeling van de vergoedingen aan medewerkers
1. van wie de werkgever nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling en
2. van wie de werkgever de werkkostenregeling hanteert.

Hieronder uitleg over de gevolgen van beide situaties.

1. Werkgever is nog niet overgestapt op de werkkostenregeling
De fiscale behandeling van de vergoedingen aan medewerkers van wie de werkgever nog niet is
overgestapt op de werkkostenregeling blijft gelijk aan die voor 2011. Dat wil zeggen dat de
belastingvrije voet van € 136 per jaar en € 2,- per activiteit blijft bestaan voor de functies die die
belastingvrijstelling nu ook kennen.

2. Werkgever hanteert de werkkostenregeling
De fiscale behandeling van de vergoedingen aan medewerkers van wie de werkgever de

1
CPP2009/78M.
Betreft Vergoedingen aan de vrijwillige brandweer onder de werkkostenregeling Datum 19 januari 2011 03/04

werkkostenregeling hanteert verandert wel ten opzichte van 2010. De belastingvrije voet van
€ 136,- per jaar en € 2,- per activiteit komen te vervallen.

Onder de werkkostenregeling zijn werkgevers vrij in hun besluit om vergoedingen en
verstrekkingen al dan niet als eindheffingbestanddelen aan te wijzen. Dat geldt ook voor
vergoedingen en verstrekkingen die in de CAR-UWO zijn vastgelegd, waaronder de jaar- en
uurvergoedingen aan leden van de vrijwillige brandweer. De CAR-UWO geeft immers bruto
aanspraken weer tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Omdat een besluit om een bepaalde
vergoeding of verstrekking al dan niet aan te wijzen puur de uitvoering van belastingregels betreft,
is het geen onderdeel van het lokaal of centraal arbeidsvoorwaardenoverleg. Hieronder worden de
gevolgen beschreven van het al dan niet aanwijzen van (een deel van) de jaar- en/of
uurvergoeding aan leden van de vrijwillige brandweer.

Wel aanwijzen
Onder de werkkostenregeling is het mogelijk om (een deel van) de jaar en/of uurvergoeding aan
leden van de vrijwillige brandweer aan te wijzen als eindheffingbestanddeel. Als de werkgever dat
doet, vult hij daarmee een deel van zijn forfaitaire ruimte2
. Overschrijdt de werkgever zijn forfaitaire
ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom in zijn gehele organisatie, dat betaalt hij 80% eindheffing
over dat meerdere.

Niet aanwijzen
Wijst de werkgever de jaar- en/of uur vergoeding aan leden van de vrijwillige brandweer niet aan
als eindheffingbestanddeel, dan vormen die gehele vergoedingen belast loon voor de
brandweermedewerkers.