De werkkostenregeling en thuiswerken

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat werknemers thuis willen én kunnen werken. Door corona heeft het thuiswerken in 2020 een enorme boost gekregen. Iedereen beschikt wel over een goede internetverbinding waardoor het inrichten van een thuiswerkruimte steeds gemakkelijker is geworden. Welke invloed heeft de werkkostenregeling (WKR) op de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan zijn werknemers doet in het kader van thuiswerken? Er moet daartoe een onderscheid gemaakt worden tussen Arbo- en niet-Arbovoorzieningen.

Arbovoorzieningen 

De werkkostenregeling en Thuiswerken

Vergoedingen en verstrekkingen die voortvloeien uit de verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet zijn gericht vrijgesteld. Voorwaarden zijn wel dat de werknemer deze voor het werk gebruikt en daarvoor geen eigen bijdrage betaalt. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een zonnebril voor een chauffeur of piloot, speciale beschermende of isolerende kleding en een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Eisen Arbobesluit

Daarnaast valt ook de inrichting van de thuiswerkruimte hieronder als wordt voldaan aan de volgende eisen uit het Arbobesluit:

  • De werkruimte is zodanig ingericht dat de werknemer zoveel mogelijk zittend en ergonomisch verantwoord zijn werk kan doen.
  • In de werkruimte is een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

Voorbeelden daarvan zijn o.a. een bureaustoel, een bureaulamp en een tafel. Ook hiervoor geldt dan weer dat de werknemer ze voor zijn werk moet gebruiken en daarvoor geen eigen bijdrage betaalt.

Een andere categorie die gericht is vrijgesteld bestaat uit computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur die aan het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium voldoet. Kort gezegd komt dit criterium er op neer dat de betreffende zaken, ter beoordeling van de werkgever, nodig zijn voor een behoorlijke uitoefening van de functie. Ook hiervoor geldt weer dat de werknemer hiervoor geen eigen bijdrage betaalt. Voorbeelden hiervan zijn laptops en smartphones. Ook een internetverbinding kan hieronder vallen.

Voor al het bovenstaande geldt dat als een werknemer deze niet voor het werk gebruikt en/of daarvoor een eigen bijdrage betaalt, e.e.a. niet gericht is vrijgesteld.

Niet-Arbovoorzieningen

Bij niet-Arbovoorzieningen moet de werkgever vaststellen of de werkruimte in de woning van de werknemer een echte ‘werkplek’ is. Een dergelijke werkruimte is een werkplek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De ruimte is een zelfstandig deel van de woning, de ruimte heeft bijvoorbeeld een eigen opgang of eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.

Niet-Arbovoorzieningen met een nihil-waardering zijn:

  • Ter beschikking gestelde voorzieningen die de werknemer op deze werkplek gebruikt (b.v. een bureau of een kopieerapparaat).
  • Door de werkgever verstrekte consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd (b.v. koffie, thee, gebak, fruit).
  • Ter beschikking gestelde werkkleding.
  • De verstrekte huisvesting, energie, water en bewassing.

Kijk anders ook eens bij nihilwaarderingen.