WKR

Verplichte invoering werkkostenregeling bevestigd op Prinsjesdag 2014

Afgelopen dinsdag 16 september was het weer Prinsjesdag. Waar we vorig jaar nog met smart zaten te wachten op informatie over de werkkostenregeling, maar er niets kwam, hebben we dit jaar alle informatie al in juli ontvangen en is er wederom weinig opzienbarends besproken wat betreft de werkkostenregeling. De aanpassingen die staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes presenteerde in de brief naar de Tweede Kamer van 3 juli jongstleden blijven gehandhaafd. Koning Willem-Alexander sprak wel over hervormingen in het belastingstelsel, de werkkostenregeling lijkt een eerste stap richting de beoogde vereenvoudiging.
Belastingplan 2015
In het Belastingplan 2015 is een hoofdstuk gewijd aan de werkkostenregeling en wordt er her en der nog informatie verduidelijkt. Zo wordt het noodzakelijkheidscriterium verder toegelicht. Er wordt uitgelegd dat de beperkte introductie van het criterium (IT-producten en gereedschappen) bedoeld is om het criterium in eerste instantie goed controleerbaar en overzichtelijk te houden. Het is dus mogelijk dat dit criterium in de komende jaren uitgebreid gaat worden.

Verder wordt uitgelegd dat voorzieningen die worden verstrekt of vergoed in het kader van een cafetariaregeling buiten de het noodzakelijkheidscriterium vallen.   Wat betreft de kortingsregeling wordt nog eens verduidelijkt dat de mogelijkheden tot maximaal 20% vrij zijn gesteld en dat het per werknemer om maximaal €500,- euro per jaar gaat. Verder is het niet langer mogelijk om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting mee te nemen naar het volgende jaar.

Over de afrekensystematiek wordt nog uitgelegd dat werkgevers de mogelijkheid hebben om aan het einde van het jaar te bekijken wat de daadwerkelijke fiscale loonsom van de organisatie was, om daar het budget op te baseren. Dit houdt dus in dat aan het begin van het jaar een goede inschatting gemaakt moet worden over het budget, maar dat [...]

17 september 2014|

‘Mogen we een dierentuinkaart vergoeden?’

Regelmatig zien wij op het internet vragen van zowel werknemers als werkgevers voorbij komen over de mogelijkheden van de werkkostenregeling. Op LinkedIn woedde er een discussie over de mogelijkheid om een dierentuinkaart te vergoeden, ergens anders ging het over de mogelijkheid om de studieschuld van werknemers te laten verrekenen en via de ‘Stel een vraag’ optie zien we regelmatig vragen over de mogelijkheden omtrent maaltijden, presentjes en extra’s. In de meeste gevallen is het antwoord heel simpel; ‘Ja, dat mag’.

Belastingdienst laat controle grotendeels los onder de WKR
Wanneer u zich afvraagt wat er wel en wat er niet vergoed mag worden onder de werkkostenregeling, bedenk dan dat bijna alles wat u wilt aanbieden als werkgever, binnen de mogelijkheden valt. De Belastingdienst stelt eigenlijk nog maar twee eisen waar u rekening mee heeft te houden: overschrijd het budget niet; en hou rekening met de gebruikelijkheidstoets.

Het budget bestaat vanaf 1 januari 2015 uit 1.2% van de totale fiscale loonsom van uw organisatie, tot 1 januari 2015 is dit nog 1.5%. Hoewel het misschien simpel lijkt om het budget niet te overschrijden, moet u er wel rekening mee houden dat de uitgaven die onder de werkkostenregeling vallen, verschillende afdelingen beslaan. Zo kunnen door uw werknemers gemaakte kosten in de bedrijfskantine onder de werkkostenregeling vallen, het geven van kerstpakketten en jubileumpresentjes, maar ook het verrekenen van een fiets of bijvoorbeeld een PC voor uw werknemers hoort bij de werkkostenregeling. Zorg er dus altijd voor dat u goed in kaart brengt welke kosten onder de werkkostenregeling worden ingedeeld, zo voorkomt u overschrijding.

De gebruikelijkheidstoets schrijft voor dat de uitgaven die u maakt voor uw werknemers niet meer dan 30% mogen afwijken van de uitgaven die gebruikelijk zijn in vergelijkbare omstandigheden [...]

10 september 2014|

WKR leidt tot betere samenwerking afdelingen

Nu steeds meer bedrijven beseffen dat de werkkostenregeling in 2015 onvermijdelijk zal starten, valt het op dat er meer en meer over geschreven wordt. Er wordt meer nagedacht over de consequenties, waardoor er zaken aan het licht komen die in eerste instantie niet direct als effect van de werkkostenregeling werden herkend. Zo sorteert de WKR bijvoorbeeld als effect dat er intern een betere samenwerking tussen afdelingen tot stand zal moeten komen.

Velen zullen in de eerste instantie denken dat de WKR vooral van invloed is op de HR afdeling. Maatregelen omtrent het doen van vergoedingen en verstrekkingen zullen veelal vooral op het bordje van personeelszaken terecht komen. Maar de WKR behelst meer dan alleen vergoedingen en verstrekkingen! Ook onder andere kerstpakketten, jubileumgiften en maaltijden vallen vanaf 1 januari 2015 onder het regime van de werkkostenregeling. En deze zaken worden doorgaans niet door de HR afdeling geregeld.

Vandaar dat de werkkostenregeling, wellicht onbedoeld, als bijeffect er voor zal gaan zorgen dat de afdeling HR of personeelszaken meer rekening zal moeten gaan houden met de uitgaven in andere afdelingen van het bedrijf, maar ook dat de afdeling Financiën scherp zal moeten letten op de uitgaven van de afdeling HR.
Extra kostenbesparing voor werkgever én werknemer!
Want wat veel werkgevers zich wellicht nog niet beseffen, is dat de werkkostenregeling een flinke besparing op kan leveren! We lichten het toe met een kort voorbeeld.
Een werkgever bood haar werknemers altijd het fietsenplan aan en besluit om dit onder de werkkostenregeling nog steeds mogelijk te maken. Er wordt WKR-budget gereserveerd en medewerkers worden geïnformeerd dat er onder de nieuwe regeling de mogelijkheid is om tot €1000,- een fiets te bestellen. Deze fiets wordt, als vanouds, terugbetaald via een brutolooncomponent. De werkgever [...]

29 augustus 2014|

Fiets uit de werkkostenregeling? Zeker niet!

We zien om ons heen steeds meer berichten verschijnen van bezorgde werkgevers, professionals en soms zelfs fietsenhandelaren die berichten dat de fiets niet langer onder de werkkostenregeling valt. Het lijkt erop dat veel mensen het noodzakelijkheidscriterium (waaronder gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen vallen) verwarren met de mogelijkheid om producten via de werkkostenregeling te verrekenen. De fiets kan nog steeds verrekend worden via uw werkgever!
Het noodzakelijkheidscriterium; een korte uitleg
Onder het noodzakelijkheidscriterium zijn bepaalde categorieën producten vrijgesteld, dat wil zeggen dat ze het werkkostenregelingbudget niet opvullen. In de brief van staatssecretaris Eric Wiebes wordt benoemd dat het specifiek gaat om gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie. Dus dat betekent niet dat de aanschaf van een product uit deze categorieën altijd buiten de WKR valt.

Bijvoorbeeld
U hebt voor uw werk een tablet nodig om de functie goed uit te kunnen oefenen. Deze tablet wordt aan u verstrekt door uw werkgever, u neemt de tablet mee op locatie, maar ook mee naar huis, zodat u er thuis op kunt werken. In de oude situatie moest de aanschaf van deze tablet door uw werkgever in het werkkostenregelingbudget worden ingedeeld. Maar met de introductie van het noodzakelijkheidscriterium hoeft dit niet meer, de tablet wordt namelijk als noodzakelijk gezien voor het uitoefenen van uw werk en is daarom vrijgesteld. Het neemt geen ruimte in het budget in.

Maar wanneer u de tablet niet per se voor uw functie nodig zou hebben, dan verandert dat de zaak. Dan neemt de tablet wel gewoon ruimte in het werkkostenregelingbudget in! Uw werkgever kan de tablet dan voor u betalen, maar u kunt deze ook via uw werkgever verrekenen.
Producten verrekenen; een korte uitleg
Maar de werkkostenregeling [...]

4 juli 2014|

Werkkostenregeling verbeterd en start 1 januari 2015!

Eindelijk nieuws! De werkkostenregeling is verbeterd en start definitief op 1 januari 2015!

De werkkostenregeling is de laatste jaren aardig op de schop gegaan. We hebben de verschillende documenten voor u doorgenomen en komen tot de conclusie dat de regeling grondig verbeterd is. Enkele onderwerpen uit de internetconsultatie van 2013 zien we eindelijk terugkomen en er is aandacht besteed aan de wensen van professionals en werkgevers. We zetten de belangrijkste punten hieronder voor u op een rijtje.

De WKR gaat definitief per 1 januari 2015 van start
De werkkostenregeling is definitief gestart op 1 januari 2015. Iedere werkgever is sindsdien verplicht over op de werkkostenregeling.
Het percentage van de vrije ruimte is verlaagd van 1.5% naar 1.2%
Waar voorheen nog 1.5% van de totale fiscale brutoloonsom aan vergoedingen en verstrekkingen mocht worden besteed, is dit percentage nu verlaagd naar 1.2%. Het lijkt er dus op dat er minder te besteden is, maar doordat er flexibeler wordt omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de functie (het zogenaamde noodzakelijkheidsprincipe) en doordat branche-eigen producten worden vrijgesteld, houdt men in de praktijk juist meer ruimte over.
Het budget (de 1.2%) dat jaarlijks beschikbaar is, mag concern breed worden getrokken
Waar er eerst per bedrijf moest worden gekeken, is het nu mogelijk dat verschillende bedrijven van hetzelfde concern één totaal budget krijgen. Zo kan er flexibeler om worden gegaan met vergoedingen die bijvoorbeeld deels voor het ene, en deels voor het andere bedrijf bestemd zijn. De enige voorwaarde is dat de moedermaatschappij vrijwel volledig eigenaar is van de betrokken bedrijven (meer dan 95% belang).
Branche-eigen producten zijn vrijgesteld
Wanneer u korting aan uw medewerkers gaf voor branche-eigen producten, moest deze korting voorheen in uw werkkostenregelingbudget [...]

3 juli 2014|

Overheid geeft mondjesmaat meer informatie

Wanneer je loopt te speuren naar nieuws rondom de werkkostenregeling (WKR) vind je vooral nieuwsberichten over het gebrek aan nieuws rondom de WKR. Daar de regeling al op 1 januari 2015 ingevoerd gaat worden, beginnen steeds meer mensen naarstig op zoek te gaan naar goede informatie. De basisregels zijn inmiddels bekend, maar vooral in de, vaak belangrijke, randvoorwaarden is nog veel ruimte voor interpretatie. Vele bureaus spelen hier handig op in door workshops op te zetten die pretenderen deze kennis te verstrekken, maar waar iedereen uiteindelijk op wacht is een definitief, goed omlijnd plan van de overheid.

De laatste maanden lijkt de overheid zich toch meer over de WKR te buigen. Mondjesmaat verschijnen er hier en daar brieven, e-mails en andere communicatie uitingen die er blijk van geven dat de overheid in ieder geval met de werkkostenregeling bezig is. Al een hele verbetering ten opzichte van de situatie van het afgelopen jaar!

Zo schreef de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker in een reactie aan een school uit het oosten van het land dat tablets onbelast verstrekt mogen worden, mits deze voor meer dan 90% voor zakelijk gebruik bedoeld zijn. Dit houdt natuurlijk in dat de tablets niet mee naar huis mogen worden genomen, wat specifiek in het geval van leraren lastig is, vooral wanneer je thuis je lesstof wil voorbereiden. De staatssecretaris geeft daarbij zelf al aan dat het lastig is, voor zowel de school als de Belastingdienst, om het gebruik van de tablet te controleren. Hoewel het niet specifiek benoemd wordt, doelt de staatssecretaris erop dat deze tablet dus niet onbelast verstrekt mag worden, indien leraren bevoegd zijn het hulpmateriaal mee naar huis te nemen.

Maar, zo geeft de staatssecretaris aan, het is [...]

14 mei 2014|

Het is stil rond de WKR

Het heeft enige tijd geduurd sinds onze laatste blog. We zaten dan ook vol spanning te wachten op nieuws van onze nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes over de werkkostenregeling. Slechts enkele dagen na zijn introductie verdwenen alle artikelen op de website van de Belastingdienst rondom de werkkostenregeling. Wij waren dus benieuwd. Wat zou er gaan gebeuren? Zou de regeling op de schop gaan? Zou hij rigoureus worden omgebouwd? Met enige onzekerheid wachtten wij af.

Maar niets van dat alles gebeurde. Het bleek een kleine reorganisatie, waarin alle artikelen werden samengevat in het handboek loonheffingen 2014. Na een flinke middag informatie doornemen bleek dat alle artikelen vrijwel één op één waren overgenomen. Vooralsnog weten we niet of deze reorganisatie al gepland stond voor het vertrek van Weekers, of dat Eric Wiebes hier de hand in heeft gehad. Feit blijft dat de startdatum van 1 januari 2015 nog steeds wordt gehandhaafd, en dat er vooralsnog niets is gewijzigd aan de WKR.

Zo nu en dan doet de Belastingdienst een uitspraak over bepaalde zaken die nog onduidelijk waren. Zo berichtte ze in januari nog dat bonusregelingen tot een maximum bedrag van €2.400,- per jaar in te delen zijn in de vrije ruimte, belastingvrij dus. Maar los van dit soort kleinere zaken die de regeling verduidelijken, is er sinds vorig jaar maart eigenlijk niets meer gecommuniceerd.

Is het de stilte voor de storm, of zitten we nu in rustig vaarwater en kunnen we ervan uit gaan dat de werkkostenregeling 2015 ongewijzigd blijft? We hopen in ieder geval nog iets te vernemen van de internetconsultatie van maart 2013. Een aantal zaken binnen de werkkostenregeling werken nog niet optimaal, zoals het hele park aan nihilwaarderingen en gerichte vrijstelling. Het voorstel van het [...]

12 maart 2014|

Weekers vertrekt: Wat gebeurt er met de werkkostenregeling 2015?

Vorige week kwam de overheid met het bericht dat staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers, de politiek vaarwel zegt. Gedurende zijn beleid kreeg Weekers veel kritiek te verduren. Uiteindelijk hebben de vele druppels die vielen rondom de toeslagen ervoor gezorgd dat de emmer overliep; Weekers stapte uit eigen beweging op. Maar wat gaat er nu gebeuren met de werkkostenregeling 2015. Vorig jaar Prinsjesdag werd de startdatum van 1 januari 2015 nog bevestigd, maar zou, met al deze ontwikkelingen, de werkkostenregeling 2015 nog wel als startjaar zien?

Onzekerheid
Er heerst dus onzekerheid rondom de werkkostenregeling. En waar werkgevers in eerste instantie al niet zo happig waren om te starten met de WKR, zal het opstappen van Weekers daar zeker niet in helpen. Want wie wil er nou tijd steken in een regeling die op losse poten staat?

Maar in de praktijk zal dit heel erg meevallen. De werkkostenregeling is in 2011, onder minister De Jager al gestart en is onder het nieuwe kabinet overgedragen aan Weekers. Vanochtend werd de opvolger van Weekers, de nieuwe staatssecretaris van Financien, bekend gemaakt, namelijk Eric Wiebes. De werkkostenregeling zal niet met Weekers vertrekken, maar onderdeel van de werkzaamheden van Wiebes worden.

Eric Wiebes is een man met ervaring. Hij vervult momenteel een rol als wethouder in Amsterdam waar hij zich voornamelijk bezig houdt met de Noord/Zuidlijn. Hij heeft eerder gewerkt als topambtenaar op het Ministerie van Economische Zaken. Hoewel hij geen directe landelijke politieke ervaring heeft, kan hij hopelijk zijn ervaring als consultant gebruiken om een stukje crisismanagement toe te passen.

Verwachting
Momenteel loopt de werkkostenregeling al sinds 2011 en het aantal bedrijven dat de regeling toepast groeit gestaag. Ondanks de initiële kritiek zijn de bedrijven die de werkkostenregeling al toepassen vaak erg tevreden over het nieuwe [...]

3 februari 2014|

Bang voor de WKR: Terecht of onterecht?

Al sinds haar eerste introductie, begin 2011, wordt de werkkostenregeling met argusogen bekeken. Dat werkgevers in Nederland zich nogal afwachtend opstelden, in plaats van vol overtuiging over te stappen zoals minister De Jager beoogd had bleek wel uit de teleurstellende cijfers. Na dik twee jaar WKR schatte de Belastingdienst dat pas 20% van de werkgevers was overgestapt op de nieuwe regeling.

Er heerst dus enige angst onder managers, wellicht is hier sprake van kat-uit-de-boom-kijk gedrag. Want je zou denken dat men de oude 29 verschillende regels rondom vergoeden en verstrekken van harte vaarwel wil zeggen, om de nieuwe simpele werkkostenregeling met open armen te ontvangen. De werkkostenregeling beoogt namelijk het vergoeden en verstrekken grondig te versimpelen. Met nog slechts één harde maatregel, een forfaitaire ruimte van 1.5% van de brutoloonsom, lijkt de werkkostenregeling ook een echte versimpeling.

Waarom bestaat die angst om over te stappen dan toch?

De Belastingdienst zou de Belastingdienst niet zijn als de werkkostenregeling niet een lijst aan uitzonderingen kende. Zo werd al snel een lijst met uitzonderingen gepubliceerd van zaken die niet ten laste van de forfaitaire ruimte kwamen. De zogenaamde nihilwaarderingen. Een veelgehoorde kritiek was dat door al deze nihilwaarderingen niet meer duidelijk was wat wél, en wat niet ten laste van de forfaitaire ruimte kwam. En als je niet weet wanneer je budget op is, loop je dus het risico die loodzware eindheffing van 80% te krijgen!

Het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium zou een oplossing voor de onoverzichtelijke lijst van nihilwaarderingen kunnen zijn. Het noodzakelijkheidscriterium houdt in dat wanneer een uitgave noodzakelijk mag worden geacht voor het uitoefenen van een functie, deze buiten de forfaitaire ruimte valt. Hoewel dit op het eerste gezicht een prima criterium lijkt, kan je je natuurlijk afvragen wanneer iets [...]

16 januari 2014|

Speculeren rondom de WKR 2015

De werkkostenregeling die in 2011 al door minister van Financiën De Jager is ingevoerd, is begin 2014 nog steeds niet van start gegaan. De beoogde startdatum van 1 januari 2014 werd in 2013 uitgesteld, vooralsnog staat voor de WKR 2015 in de planning. Volgens staatssecretaris Weekers bestond er nog teveel onduidelijkheid rondom de regeling.

Dat gezegd hebbende, kunnen we helaas niet schrijven dat die onduidelijkheid volledig is weggenomen. Vorig jaar werd een grote internet consultatie opgezet onder werkgevers, specialisten en geïnteresseerden met betrekking tot de WKR. De uitkomsten van deze consultatie zou de werkkostenregeling moeten verhelderen en verbeteren. Zakelijk Nederland verwachtte de uitkomsten al op Prinsjesdag 2013.

Maar op het moment van schrijven, 10 januari 2013, is er nog steeds niets bekend rondom de uitkomst van de consultatie. En dus blijven werkgevers in een zekere mate van onzekerheid rondom de werkkostenregeling. Veel organisaties geven aan te willen wachten met de definitieve invoering tot er meer duidelijk is omtrent de regelgeving.

Momenteel is het vooral nog speculeren rondom de werkkostenregeling. Termen als het noodzakelijkheidscriterium en de gebruikelijkheidstoets doen wild de ronde. Maar niemand weet zeker óf, en vooral in welke mate ze ingevoerd zullen worden. Ook de hoogte van de forfaitaire ruimte, momenteel 1.5% van de totale fiscale loonsom, wil nog wel eens variëren. In de afgelopen jaren heeft deze ook al op 1.4% en even op 1.6% gestaan.

Hoewel veel managers rijk zijn geworden met speculeren, voelt het toch anders om te speculeren met regelgevingen. Vandaar dat veel werkgevers vooralsnog de keuze maken om nog niet te starten met de werkkostenregeling. Of dit een juiste keuze is, is nog maar de vraag. Gezien de korte termijn waarop de werkkostenregeling definitief wordt ingevoerd zullen er waarschijnlijk geen drastische wijzigingen [...]

10 januari 2014|