WKR

Werkgevers laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget 2015 onbenut

Voordelen werkkostenregeling voor werknemer én werkgever onvoldoende benut
Heerenveen, september 2015

Uit de eerste editie van het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen, blijkt dat werkgevers in Nederland (met 10 medewerkers of meer) bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut laten. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.

Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

Angst om het budget te overschrijden (44%)
Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35%)
Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11%)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari jl. verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.

“De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree®. “Vaak weet men niet van de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie binnen de huidige regeling. Door kennis te nemen van de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen”.
Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek vindt u via deze link
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Bob Dijksma, directeur van FiscFree®, 0513 – 43 30 53, bob.dijksma@nfp.nl.

FiscFree® De organisatie achter FiscFree® is NFP Groep waartoe ook Nationale Fiets Projecten behoort. Door jarenlange ervaring met de fiscale fiets is NFP Groep specialist [...]

24 september 2015|

Geld verdienen met de WKR?

Een half jaar na de verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) blijkt dat veel organisaties nog niet precies weten hoe de nieuwe regeling in elkaar steekt. Managers denken vaak nog, ten onrechte, dat de WKR alleen maar geld kost. Veel bedrijven zien de voordelen die ze met de WKR kunnen behalen nog niet in. Toch is het prima mogelijk om geld te verdienen met de WKR!

‘Sinds de invoering van de WKR laten veel werkgevers geld liggen’, zo schrijft Bob Dijksma, directeur van Nationale Fiets Projecten, op HR Praktijk. Veel managers zijn huiverig om de vrije ruimte in de werkkostenregeling volledig te benutten. Men heeft namelijk vaak geen idee waar het budget allemaal voor nodig is en is soms zelfs in de veronderstelling dat alle vergoedingen en verstrekkingen zelf betaald moeten worden. En dat is spijtig.

Want in de realiteit ruil je deze vergoedingen uit voor loon, waardoor het de werkgever niets kost. Het is bijvoorbeeld mogelijk een fiets uit te ruilen tegen een vermindering van het brutoloon, maar ook een fitnessabonnement uitruilen tegen het vakantiegeld, of de eindejaarsuitkering is mogelijk! Op die manier kost het de werkgever niets, de uitgave wordt immers in mindering gebracht op het loon van de werknemer. Sterker nog, doordat het in mindering wordt gebracht op het brutoloon, hoeft de werkgever geen sociale lasten over dit bedrag te betalen. Gemiddeld komt dit op een besparing van 18% over het bedrag van aanschaf uit!

Het is dus rendabel om uw WKR budget volledig te besteden en uw werknemers de mogelijkheid te bieden aankopen uit te ruilen. Er mag een groot scala aan producten worden uitgeruild, denk hierbij aan fietsen, computers, fitness, etc. FiscFree® heeft een mooi systeem opgezet om dit te faciliteren. Werknemers [...]

9 juni 2015|

Tijd voor een feestje? De Belastingdienst maakt het makkelijker!

Helaas! De Belastingdienst is toch teruggekomen op haar woorden over de personeelsfeesten en heeft besloten de mogelijkheden niet volledig te verruimen. Zo blijft er bijvoorbeeld onderscheid bestaan tussen interne (op de werkplek) en externe bedrijfsfeesten. Verder worden maaltijden en drankjes op een externe locatie toch niet vrijgesteld.

Over de overige punten uit onderstaand artikel werd niet gerept, het lijkt er dus op dat die voordelen wel blijven bestaan.

 

Zoals te lezen is in ons artikel over personeelsfeesten, zijn momenteel alleen feesten en uitjes die op de werkplek gehouden worden, vrijgesteld. Wanneer een personeelsfeest op een externe locatie wordt gehouden, zullen de kosten als loon moeten worden gezien, of in de vrije ruimte worden ingedeeld. Maar de Belastingdienst heeft op basis van voortschrijdend inzicht besloten dit te versoepelen.
Gunstigere regeling
De kosten van het personeelsuitje kunnen in de toekomst deels geschaard worden onder de vrijstelling voor reiskosten, de vrijstelling voor kosten van tijdelijk verblijf voor de dienstbetrekking en de vrijstelling voor eten en drinken. Dit houdt in dat de medewerkers dus vervoerd kunnen worden naar een externe locatie, daar kunnen overnachten én eten en drinken, zonder dat deze kosten het budget van de werkkostenregeling verbruiken!

Verder geldt dat uitjes waarbij het zakelijk karakter overheerst, zoals bijvoorbeeld het geval is bij studiedagen en congressen, de kosten volledig buiten de werkkostenregeling vallen. Dit soort activiteiten zijn volledig vrijgesteld. Voor uitjes waarbij het amusement centraal staat, zoals bijvoorbeeld bij paintballen, kookworkshops of salsadansen, geldt dit helaas niet. Dergelijke kosten moeten nog steeds in het werkkostenregeling budget worden ingedeeld.

Maar in ieder geval kan er tijdens zulke uitjes het personeel voorzien worden van eten, drinken en vervoer, zonder dat dit het werkkostenregeling budget verbruikt!

9 maart 2015|

Succes voor fietslobby!

Dinsdagavond 9 december bracht het Ministerie van Financiën een verlaat Sinterklaas cadeau in de vorm van een overgangsregeling voor de fiets. Door de grote populariteit van het fietsenplan kunnen veel rijwielhandelaren de bestelde fietsen niet meer in 2014 uitleveren. En aangezien de Belastingdienst voorschrijft dat het ‘genietmoment’ (d.w.z. het moment dat de fiets echt in je bezit is) bepaalt in welk budget de uitgave moet worden ingedeeld, kon dit voor veel werkgevers problemen opleveren.
Overgangsregeling
Enkele weken geleden heeft Nationale Fiets Projecten dit probleem bij de Belastingdienst aangekaart. Zij pleitten toen voor een overgangsregeling voor de fiets. Er werd voorgesteld om fietsen die nog in 2014 besteld waren, in het budget van 2014 in te delen. Op die manier zouden werkgevers niet in de problemen komen, hoeven rijwielhandelaren niet met hoge aantallen annuleringen om te gaan en kunnen werknemers zonder zorgen nog snel een fiets bestellen.

Op dinsdagavond 9 december liet het Ministerie van Financiën weten gehoor te geven aan dit verzoek. Alle fietsen die in 2014 besteld en gefactureerd zijn, mogen in het budget van 2014 worden ingedeeld. Mits de fiets nog wel voor 31 maart 2015 geleverd wordt. Dit is dus erg goed nieuws voor alle werknemers die nog op het laatste moment gebruik willen maken van de Fiets van de Zaak regeling! Het mag nog!

Directeur van Nationale Fiets Projecten, Bob Dijksma, laat weten erg blij te zijn met de overgangsregeling. ‘Afgelopen weken hebben we een grote toename in bestellingen van bedrijfsfietsen gezien, het zou erg zonde zijn als een groot deel van deze bestellingen geannuleerd moet worden omdat de fiets pas in 2015 geleverd kan worden. Nu is dat probleem van tafel.’
Werkkostenregeling
Op 1 januari 2015 start de werkkostenregeling. De Fiets [...]

10 december 2014|

Fietsenplan; de bal ligt bij de Eerste Kamer

In het debat dat op maandag 3 november werd gehouden over de werkkostenregeling, pleitten SP en GroenLinks er voor om het fietsenplan in haar huidige vorm te behouden. Helaas werd toen in de Tweede Kamer besloten dat de fiets onder de werkkostenregeling geen unieke status krijgt. Dit zorgde er voor dat er een ware run op rijwielhandelaren ontstond, die tot op heden moeite hebben aan de vraag naar fietsen via het fietsenplan te voldoen. Blijkbaar is de regeling erg populair.
Laatste kans voor unieke status fietsenplan
Maar er bestaat nog een laatste kans. Waar er in de Tweede Kamer geen directe meerderheid is voor het voorstel van de partijen SP en GroenLinks, is deze verdeling in de Eerste Kamer net wat gunstiger. Daar hebben SP en GroenLinks samen relatief gezien meer zetels dan in de Tweede Kamer. Er bestaat dus nog een laatste kleine kans dat het fietsenplan ook in 2015 een unieke status gaat krijgen. De Eerste Kamer zal hier medio december over gaan beslissen.
Waarom pleiten voor behoud?
Eén van de belangrijkste redenen om te pleiten voor behoud is natuurlijk de populariteit van de regeling. Uit gegevens van Nationale Fiets Projecten blijkt dat er in de afgelopen maand rond de 600 fietsen per dag (!) worden verkocht via het fietsenplan. En dat zijn alleen de fietsen die via Nationale Fiets Projecten verkocht worden, veel werkgevers hebben daarnaast zelfstandig het fietsenplan voor hun werknemers geregeld. De regeling blijkt dus erg populair te zijn onder werknemers.

Maar ook het oplossen van het fileprobleem is een belangrijk punt; dit staat al jaren hoog op de agenda van de Nederlandse regering. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaf onlangs nog aan zich te willen inzetten om vijf [...]

3 december 2014|

Belastingdienst: maak een overgangsregeling voor de fiets!

Het is de afgelopen tijd vaak in het nieuws: er is een ware stormloop op fietsen in Nederland ontstaan. Doordat de werkkostenregeling op 1 januari 2015 start, willen veel werknemers nu nog snel een fiets bestellen onder de voorwaarden van de oude regeling. Bob Dijksma, directeur van Nationale Fiets Projecten, meldt dat het aantal aanvragen is verdrievoudigd in de afgelopen tijd. Dit levert natuurlijk grote drukte op voor de rijwielhandelaren, die vaak de fietsen niet meer aan kunnen slepen. Het komt daarom vaak voor dat de bestelde fietsen pas in 2015 geleverd kunnen worden.
Waarom een overgangsregeling?
Juist dit levermoment is het probleem. De Belastingdienst stelt namelijk dat het ‘vruchtgebruik’, of het ‘genietmoment’ van de fiets bepalend is voor het budget. Dit ‘vruchtgebruik’ of ‘genietmoment’ is het moment dat de rijwielhandelaar de fiets aan de werknemer levert. Dit betekent dus dat als de werknemer de fiets pas in 2015 ontvangt, deze kosten onder het budget van 2015 vallen. Zelfs als de fiets al in 2014 besteld is!

Wat veel werkgevers zich niet beseffen is dat dit betekent dat als de fiets pas in 2015 geleverd wordt, deze onder de nieuwe regeling valt! Zelfs al is de fiets in 2014 onder ‘de oude regeling’ besteld. En in 2015 geldt de werkkostenregeling, waardoor de aanschaf van de fiets dus in de vrije ruimte, het forfait moet worden ingedeeld!

Dit kan voor veel werkgevers een probleem gaan vormen. Wanneer zij bijvoorbeeld het hele budget al hebben ingedeeld moet er namelijk een strenge naheffing van 80% worden betaald over de eventuele budgetoverschrijding. En dat wil natuurlijk niemand.
Brief aan de Belastingdienst
Nationale Fiets Projecten heeft om die reden een brief gestuurd naar de Belastingdienst waarin zij pleiten voor een overgangsregeling. [...]

25 november 2014|

Fiets definitief geen aparte status binnen de WKR

Er is in de afgelopen tijd door verschillende organisaties hard gelobbyd om de fiets een aparte status te geven binnen de werkkostenregeling. De politieke partijen GroenLinks en SP hebben dit opgepikt, en hebben een amendement op de werkkostenregeling voorgesteld, waarin de fiets een aparte status zou krijgen. De fiets kon zo buiten het werkkostenregeling budget vallen, zodat de geslaagde regeling in oude vorm kon worden voortgezet. Maar helaas; vorige week heeft staatssecretaris Eric Wiebes bekend gemaakt dat de fiets geen aparte status binnen de werkkostenregeling krijgt.
De gevolgen
In de afgelopen tijd is vaak geroepen dat het welbekende Fietsenplan ophoudt te bestaan onder de werkkostenregeling. Gelukkig is dit absoluut niet het geval. Wat wel verandert is dat het Fietsenplan nu onder het werkkostenregeling budget moet worden ingedeeld. Waar de fiets voorheen nog een aparte status had, moet het nu gaan concurreren met de andere zaken die via de werkkostenregeling vergoed worden. Van afschaffen is dus absoluut geen sprake!
De opties
Gelukkig blijven er onder de werkkostenregeling nog voldoende voordelige opties over, waardoor zowel de werkgever als de werknemer er op vooruit gaan. Hieronder benoemen we de drie meest gunstige opties.

Reserveer budget voor de fiets onder de werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling krijgt elke organisatie een budget van 1.2% van de totale brutoloonsom van die organisatie. Dit is het zogenoemde werkkostenregeling budget, of het forfait. Wanneer u aan het begin van het jaar budget reserveert voor het Fietsenplan, bent u ervan verzekerd dat het budget niet overschreden wordt, terwijl u nog op dezelfde wijze als voorheen het Fietsenplan kan inzetten. Uitvoerder van het Fietsenplan, Nationale Fiets Projecten, kan u hier goed over adviseren. Neem voor meer informatie contact op.

Vergoed de fiets via belastingvrije reiskosten
Onder de [...]

17 november 2014|

Nog snel een nieuwe fiets in 2014?

Stel, je wil nu nog snel je fiets in 2014 bestellen, zodat je nog gebruik kan maken van de oude Fiets-van-de-zaak regeling. Je gaat dus bij je rijwielhandelaar langs, zoekt in zijn catalogus een mooie fiets uit en geeft aan dat je die fiets graag wilt hebben. ‘Geen probleem!’ zegt de rijwielhandelaar blij, ‘deze kan ik medio juni 2015 aan je leveren’. Dit is wat er de laatste tijd vaak gebeurt.

Door de onrust die heerst over het eindigen van het Fietsenplan willen veel werknemers nog snel een fiets bestellen met fiscaal voordeel. Rijwielhandelaren hebben het dus druk. Erg druk. Zo druk dat de meeste fietsen pas over een half jaar of meer (!) uitgeleverd kunnen worden.

 
Vruchtgebruik
In de oude regels rondom het Fietsenplan, maar ook in de regels rondom de nieuwe werkkostenregeling spreekt de Belastingdienst over vruchtgebruik. Het vruchtgebruik is het moment dat je daadwerkelijk gebruik maakt van je product, in dit geval een fiets. Een fiets die dus in 2015 wordt uitgeleverd, valt, volgens de regels van het vruchtgebruik, dus ook in het budget van 2015. En dat is het werkkostenregelingbudget!

Dit betekent dus dat je mooie nieuwe fiets, waarvan je dacht dat je hem nog onder de oude regeling had besteld, ineens in het werkkostenregelingbudget van je werkgever valt! Dat was niet de bedoeling!

Want wat nou als je werkgever zich dit ook helemaal niet heeft beseft, en zijn hele budget al heeft ingedeeld. Dan valt de fiets dus buiten het budget, en voor budgetoverschrijdingen moet een strenge naheffing van 80% worden betaald. Voor je nieuwe fiets heb je, onder de oude regeling, netjes €749,- betaald. Maar omdat de uitgave dus niet meer in het werkkostenregelingbudget past, stuurt de Belastingdienst een naheffing. Nu [...]

12 november 2014|

Drukke tijden verwacht voor fietsenhandelaren

Zoals inmiddels bij steeds meer mensen bekend wordt, start de werkkostenregeling op 1 januari 2015. Directeuren, managers en professionals waren al enige tijd op de hoogte, maar nu de werkkostenregeling sinds Prinsjesdag steeds vaker onderwerp van gesprek is, begint ook de rest van Nederland lucht te krijgen van de gevolgen van de introductie van de werkkostenregeling. Vaak is dit positief, zo kan bijvoorbeeld het PC-privé project weer terugkomen, maar er klinken ook mindere klanken. Zo is bijvoorbeeld het ‘verdwijnen’ van het nationale fietsplan een groot punt van kritiek.
Het Nationale Fietsplan
Het nationale fietsplan zal bij de meeste werkgevers en werknemers van Nederland wel bekend zijn. De regeling waarmee medewerkers gestimuleerd worden een fiets te kopen, door financiering via bijvoorbeeld het brutoloon mogelijk te maken.

Maar helaas! Onder de werkkostenregeling vervalt het nationale fietsplan als losstaande regeling; het wordt opgenomen in de werkkostenregeling. Dit brengt enkele voordelen, maar ook één groot nadeel met zich mee. Voordelen komen o.a. voort uit het feit dat veel van de regels die nu voor de fiets van de zaak gelden (deelname eens per 3 jaar, maximaal €749,- verrekenen) vervallen, waardoor een werkgever straks meer vrijheid heeft in het aanbieden van een fietsenplan.

Maar het grote nadeel is dat de fiets vanaf 1 januari 2015 onderdeel wordt van het werkkostenregeling budget, en dat ze dus zal moeten gaan concurreren met zaken als kerstpakketten, fitness, het opnieuw leven ingeblazen PC privé project, etc. etc. Of het fietsplan dan nog interessant is voor werkgevers, zal de toekomst moeten gaan uitwijzen.
Drukke tijden
Doordat meer en meer mensen hier lucht van krijgen, zien we een kleine stormloop op fietsenhandelaren. Er worden nog snel fietsen besteld onder de voorwaarden van de oude regeling. Hoewel werkgevers vaak [...]

6 oktober 2014|

Schiet de WKR te kort?

Nu de grenzen van de WKR duidelijk zijn, de randvoorwaarden zijn uitgelegd en het er op lijkt dat er een definitieve regeling klaar is, is er steeds meer kritiek te vernemen op de werkkostenregeling. Natuurlijk kende de WKR altijd al kritiek, maar veel van de kritiek werd veroorzaakt door het gebrek aan informatie. De regelgeving was te vaag, onbekend en werkgevers waren te onervaren om onderbouwde kritiek te leveren. Maar nu men met Prinsjesdag de definitieve regeling heeft ontvangen, klinken links en rechts steeds meer gegronde kritieken.

Het Nationale Fietsenplan
De meest gehoorde kritiek is die op het ‘verdwijnen’ van het Nationale Fietsenplan. Wij schrijven hier ‘verdwijnen’ tussen aanhalingstekens, omdat het, zoals we al eerder berichtten, nog steeds mogelijk is om een fietsenplan aan te bieden onder de werkkostenregeling. Het grote verschil is dat aangeschafte fietsen vanaf 2015 in het budget van de werkkostenregeling ingedeeld moeten worden. Nu het percentage van dit budget verlaagd is naar 1.2% zijn veel werkgevers (en professionals) ongerust dat het budget deze uitgaven niet langer toelaat.

Want de fiets heeft dan niet langer haar eigen autonome status in de wereld van het belastingvrij vergoeden; ze zal moeten concurreren met personeelsfeesten, jubileumpresentjes en kerstpakketten. En dat is nou juist waar veel werkgevers en professionals zich zorgen over maken; is er wel voldoende budget beschikbaar om ‘luxe’ voorwaarden, zoals het fietsenplan, voort te zetten onder de WKR?

Parkeerkosten
Een ander veel gehoord punt is dat van de parkeerkosten. Onder de WKR zijn parkeerkosten die gemaakt worden niet langer vrijgesteld, maar moeten worden gezien als loon. Tenminste, als het een privéauto betreft die niet op het bedrijfseigen terrein geparkeerd wordt, natuurlijk. Dus werk je in de stad en parkeer je normaal gesproken op een betaalde [...]

25 september 2014|